ആർച്ച (PSC) 🏆2⃣5⃣
Education/School India Malayalam
2019-03-30 00:54:22
👉🏻ആർച്ച👩🏻‍⚕
പേര് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും വിത്യസ്തമാണ്

👆🏻 PSC സംബന്ധമായ ഏതൊരു സംശയവും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം!

👆🏻 psc യുടെ ഔദ്യോഗിക  വെബ് സൈറ്റിൽ വരുന്ന
വിവരങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും

👆🏻 PSC/SSC/UPSC /RRB
തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യങ്ങളും  നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും ഗ്രൂപ്പിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും

👆🏻ജോലി സാധ്യതകളും, vacancy കളും ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും

👩🏻‍⚕ ടീം ആർച്ച
▪▪▪▪▪▪
👉🏻36 wts app ഗ്രൂപ്പുകളിലായി✌🏻
👉🏻 24 മണിക്കൂറും active
ആയ open ഗ്രൂപ്പ്

*PSC പരീക്ഷകളും ചോദ്യങ്ങളും, വിവരങ്ങളും*
👩🏻‍⚕ലഭ്യമാകാൻ ഞങ്ങടെ ഭാഗമാവുക
Team ആർച്ച
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group